۰۶ خرداد

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان

  مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۳۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی حمل و نقل

  مدرس جزوه: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۳ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی حمل و نقل: مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی تشریح انواع خطاهای پیش‌بینی شامل MAD ، MFE ، MSE و MAPE به […]

۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی تولید

  مدرس جزوه: دکتر دین محمد ایمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۱۵ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی تولید: مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه برنامه‌ریزی تولید تعریف دوره و افق برنامه‌ریزی تشریح انواع راهبردهای تولید شامل: – راهبرد قدیم […]

۰۶ خرداد

جزوه اصول شبیه سازی

  مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۶ خرداد

جزوه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

  مدرس جزوه: دکتر محمدرضا رسولی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۵ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۶ خرداد

جزوه تحلیل سیستم‌ها

  مدرس جزوه: دکتر میر سامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۲ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۶ خرداد

جزوه خلاصه نکات تئوری احتمالات

  مدرس درس: دکتر ابراهیم تیموری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه خلاصه نکات شامل ۱۶ صفحه روابط، فرمول‌ها و نکات مهم درسی از فصول هشت‌گانه تئوری احتمالات به شرح ذیل است و برای مرور و یادآوری توصیه می‌شود: فصل یک: آنالیز ترکیبی فصل دو: اصول احتمال فصل […]

۰۶ خرداد

جزوه اصول بازاریابی

  مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۹ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۶ خرداد

جزوه نت بهره‌ور فراگیر

  مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ به صورت تایپی تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۶ خرداد

جزوه اقتصاد مهندسی

  مدرس جزوه: دکتر مرتضی باقرپور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۰ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.