۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی حمل و نقل

 

مدرس جزوه: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۷۳ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی حمل و نقل:

 • مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی
 • تشریح انواع خطاهای پیش‌بینی شامل MAD ، MFE ، MSE و MAPE به همراه دو مثال حل شده
 • بررسی انواع روش‌های کمی پیش‌بینی شامل:
  – روش مقدار ثابت آخرین دوره
  – روش مقدار ثابت آخرین دوره با تغییرات روند
  – روش میانگین ساده
  – روش میانگین متحرک
  – روش میانگین متحرک وزنی
  – روش هموارسازی نمائی
  – روش هموارسازی نمائی با تصحیح روند
  – روش هموارسازی نمائی با تصحیح الگوی فصلی
  – روش هموارسازی نمائی با تصحیح روند و الگوی فصلی (روش ویتنر)
  – روش هموارسازی نمائی دوبل به همراه مثال حل شده
  – روش حداقل مربعات در رگرسیون درجه یک و درجه دو
 • تشریح فرم عمومی مدل کلاسیک چهار مرحله‌ای حمل و نقل
 • بررسی انواع مدل‌های تولید سفر شامل:
  – مدل‌های عامل رشد به همراه مثال حل شده
  – مدل‌های رگرسیون چندگانه
  – مدل طبقه‌بندی عرضی به همراه مثال حل شده
 • بررسی انواع مدل‌های توزیع سفر شامل:
  – مدل ضریب رشد یکنواخت
  – مدل ضریب رشد متوسط
  – مدل ضریب رشد دترویت به همراه مثال حل شده
  – مدل فراتر به همراه مثال حل شده
  – مدل جاذبه (ثقلی) به همراه مثال حل شده
 • بررسی انواع مدل‌های تفکیک طرق سفر شامل:
  – مدل تبادلی تفکیک طرق سفر (TIMS)
  – روش حذف ساده به همراه مثال حل شده
  – روش حذف ترکیبی
  – روش Merit Ratio به همراه مثال حل شده
 • بررسی مدل تخصیص سفر شامل:
  – مدل تخصیص سفر موسوم به TRC به همراه مثال حل شده
 • حل دو نمونه سوال امتحانی

 

 

دیدگاه خود را بنویسید