۰۵ خرداد

جزوه مبانی مهندسی برق

  مدرس جزوه: دکتر مجتبی ثقفی‌نیا (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۸۵ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس مبانی مهندسی برق: بخش مروری بر مفاهیم فیزیک دو دسته‌بندی مواد به […]

۰۵ خرداد

جزوه علم مواد

  مدرس جزوه: دکتر سمیه اعلم الهدی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۵ صفحه، در نیمسال اول ۹۵-۹۴ تدوین شده است.        

۰۵ خرداد

جزوه استاتیک و مقاومت مصالح

  مدرس جزوه: دکتر محمدرضا محمد علیها (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در  ۷۱ صفحه، در نیمسال اول ۹۵-۹۴ تدوین شده است.      

۰۵ خرداد

جزوه تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۹۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری: مقدمه ای بر تصمیم‌گیری تعریف گزینه ها و معیارها در مسئله تصمیم‌گیری به همراه مثال بررسی روش‌های گردآوری داده‌ها […]

۰۵ خرداد

جزوه نگهداری و تعمیرات

  مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.    

۱۷ اسفند

جزوه مدیریت و کنترل پروژه

  مدرس جزوه: دکتر مرتضی باقرپور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۴ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.      

۱۲ اسفند

جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی

  مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۷ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس مهندسی فاکتورهای انسانی: مقدمه‌ای بر مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی تعریف مهندسی […]