۰۵ خرداد

جزوه علم مواد

  مدرس جزوه: دکتر سمیه اعلم الهدی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۵ صفحه، در نیمسال اول ۹۵-۹۴ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۵ خرداد

جزوه استاتیک و مقاومت مصالح

  مدرس جزوه: دکتر محمدرضا محمد علیها (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در  ۷۱ صفحه، در نیمسال اول ۹۵-۹۴ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۹۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه نگهداری و تعمیرات

  مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۱۷ اسفند

جزوه مدیریت و کنترل پروژه

  مدرس جزوه: دکتر مرتضی باقرپور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۴ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۱۷ اسفند

جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی

  مدرس جزوه: دکتر کامران شهانقی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۰ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۱۲ اسفند

جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی

  مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۷ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.