۰۶ خرداد

جزوه تصمیم‌گیری چندمعیاره

 

مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۹۱ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه درس تصمیم‌گیری چند معیاره:

 • مقدمه‌ای بر تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • تشریح فلسفه روش‌های جبرانی (MCDM)
 • تشریح فلسفه روش‌های غیرجبرانی (MCDA)
 • بررسی استواری و مصونیت روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در برابر عدم قطعیت و خطا
 • بررسی نحوه تعیین وزن معیارها در تصمیم‌گیری چندمعیاره:
   • ماتریس مقایسات زوجی
   • نحوه محاسبه وزن‌ معیارها به روش آقای ساعتی
   • بررسی چهار روش هیوریستیک آقای ساعتی جهت محاسبه وزن معیارها
   • نحوه محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی
   • نحوه محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتب
 • تشریح برخی از روش‌های جبرانی در تصمیم‌گیری چندمعیاره:
   • روش SAW به همراه مثال
   • روش TOPSIS به همراه مثال
   • روش VIKOR به همراه مثال
   • روش AHP به همراه مثال
   • روش ANP به همراه مثال
   • روش MACBETH به همراه مثال
   • روش MOORA به همراه مثال
   • روش MAUT به همراه مثال
   • روش WASPAS به همراه مثال
 • تشریح برخی از روش‌های غیرجبرانی در تصمیم‌گیری چندمعیاره:
   • رویکرد کلی تکنیک‌های خانواده ELECTRE
   • تکنیک ELECTRE-I به همراه مثال
   • تکنیک ELECTRE-Iv
   • تکنیک ELECTRE-Is
   • تکنیک ELECTRE-III به همراه مثال
   • تکنیک ELECTRE-IV
   • تکنیک ELECTRE-tri
 • رویکرد کلی تکنیک‌های خانواده PROMETHEE
   • تکنیک PROMETHEE-I به همراه مثال
   • تکنیک PROMETHEE-II به همراه مثال
   • تشریح پروفایل گزینه‌ها و GAIA Plane در روش PROMETHEE
 • تشریح برخی از روش‌های Posteriori در تصمیم‌گیری چندمعیاره:
   • رویکرد کلی روش‌های UTA
   • روش UTA-STAR

 

 

دیدگاه خود را بنویسید