۰۵ خرداد

جزوه حقوق و دستمزد

  مدرس جزوه: دکتر عمران محمدی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۵ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۵ خرداد

جزوه ارزیابی کار و زمان

  مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۶ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه اقتصاد کلان

  مدرس جزوه: دکتر مسعود باباخانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۶ صفحه، در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۵ خرداد

جزوه اقتصاد خرد

  مدرس جزوه: دکتر مسعود باباخانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۷ صفحه، در نیمسال اول ۹۴-۹۳ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه کنترل موجودی

  مدرس جزوه: دکتر محمد مهدوی مزده (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۷ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه تحقیق در عملیات یک

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۹۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۵ خرداد

جزوه کنترل کیفیت آماری

  مدرس جزوه: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۰ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۵ خرداد

جزوه آمار مهندسی

  مدرس جزوه: دکتر ابراهیم تیموری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این خلاصه جزوه در ۵۱ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است و جهت مرور و جمع بندی مطالب این درس مفید است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه اصول حسابداری و هزینه‌یابی

  مدرس جزوه: دکتر عمران محمدی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۰ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.  

۰۵ خرداد

جزوه مبانی مهندسی برق

  مدرس جزوه: دکتر مجتبی ثقفی‌نیا (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۸۵ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.