۰۵ خرداد

جزوه تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری

 

مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۹۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری:

 • مقدمه ای بر تصمیم‌گیری
 • تعریف گزینه ها و معیارها در مسئله تصمیم‌گیری به همراه مثال
 • بررسی روش‌های گردآوری داده‌ها در مسئله تصمیم‌گیری
 • کلیات مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • تشریح انواع روش‌های نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم‌گیری
 • تشریح روش‌های وزن‌دهی به معیارها در ماتریس تصمیم‌گیری
  • روش ماتریس مقایسات زوجی به همراه مثال
  • چهار روش هیوریستیک ساعتی به همراه مثال
  • نرخ ناسازگاری ماتریس به همراه مثال
  • روش دیمتل به همراه مثال
  • روش آنتروپی به همراه مثال
 • تشریح روش‌های غیرجبرانی در تصمیم‌گیری چندمعیاره
  • روش Max(Min)
  • روش Conjunctive
  • روش Disjunctive
  • روش لکسیکوگرافی
  • روش حذفی
  • روش Permutation
  • روش ELECTRE-I
  • روش REGIME
  • روش QUALIFLEX
 • تشریح روش‌های جبرانی در تصمیم‌گیری چندمعیاره
  • روش SAW به همراه مثال
  • روش TOPSIS به همراه مثال
  • روش AHP به همراه مثال
  • روش ANP به همراه مثال
  • روش VIKOR به همراه مثال
 • کلیات مسئله تصمیم‌گیری چندهدفه (بهینه‌سازی چندهدفه)
 • تشریح انواع روش‌های حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه
  • روش Lexicography به همراه مثال
  • روش Compromise Programming به همراه مثال
  • روش برنامه ریزی آرمانی به همراه مثال
 • مفاهیم تصمیم‌گیری تحت ریسک
  • درخت تصمیم‌گیری به همراه چند مثال
  • رویکرد Priori و Posteriori به همراه مثال
 • مفهوم تابع مطلوبیت به همراه مثال
 • کلیات نظریه بازی ها
  • مفهوم نقطه تعادل نش و نقطه تعادل در دراز مدت به همراه مثال
  • مفهوم ارزش بازی به همراه مثال
 • کلیات تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
  • مفهوم کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی
  • مفهوم بازده به مقیاس
  • بررسی انواع مدل‌های DEA شامل CRS و VRS ورودی محور و خروجی محور
  • حل چند مثال از مباحث تحلیل پوششی داده ها

 

دیدگاه خود را بنویسید