۰۵ خرداد

جزوه تحقیق در عملیات یک

 

مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۹۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه تحقیق در عملیات یک:

 • مقدمه و تاریخچه‌ای بر علم تحقیق در عملیات
 • مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی به همراه مثال
 • مقدمه ای بر برنامه ریزی خطی به همراه چندین مثال
 • مفهوم نقطه بهینه موضعی و نقطه بهینه کلی با مثال
 • حل چندین مثال معروف در زمینه برنامه ریزی خطی و مدلسازی ریاضی
 • بررسی فرم کلی و فرم کانونیک یک مسئله برنامه ریزی خطی
 • حل مسائل برنامه ریزی خطی به روش ترسیمی
 • حل مسائل برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس
 • تشریح روش M در سیمپلکس با مثال
 • تشریح روش سیمپلکس دو مرحله ای با مثال
 • بررسی حالات خاص سیمپلکس
  • حالت انحطاط (تبهگن) دائم و موقت با مثال
  • حالت حل نامحدود با مثل
  • حالت حل‌های بهینه متعدد با مثال
  • حالت نبودن فضای جواب قابل قبول
 • بررسی روش سیمپلکس در فرم ماتریسی
 • روش سیمپلکس تجدیدنظرشده با مثال
 • بررسی زوجیت (دوگان) به همراه قضایای آن با مثال
 • تجزیه و تحلیل حساسیت مسائل برنامه ریزی خطی در شرایط مختلف با چندین مثال
 • تشریح برنامه ریزی خطی پارامتری با مثال
 • تشریح مسائل برنامه ریزی حمل و نقل با مثال
  • حل برنامه ریزی حمل و نقل با روش گوشه شمال غربی
  • حل برنامه ریزی حمل و نقل با روش حداقل هزینه
  • حل برنامه ریزی حمل و نقل با روش Vogel
 • تشریح مسئله تخصیص با مثال
 • مقدمه ای بر بهینه‌سازی استوار (Robust Optimization) با مثال

 

دیدگاه خود را بنویسید