۰۶ خرداد

جزوه نظریه بازی‌ها

 

مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

جزوه میانترم در ۸۳ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه میان‌ترم درس نظریه بازی‌ها:

 • مقدمه‌ای بر نظریه بازی‌ها و مبدع آن
 • مقدمه‌ای بر علم ریاضیات و اصول موضوعه
 • مثال‌هایی شهودی از نظریه بازی‌ها
 • نظریه بازی‌ها از دید پارادوکس‌ها به همراه مثال
 • نظریه بازی‌ها و آنتی‌نومی
 • بازی شطرنج و قضایا و ویژگی‌های آن
 • تبیین تعاریف و اصطلاحات مربوط به درخت بازی
 • تئوری مطلوبیت در نظریه بازی‌ها
 • بررسی رابطه ترجیحات در پیامدهای غیرقطعی
 • بررسی بازی‌ها در فرم گسترده به همراه مثال
 • بررسی بازی با حرکات شانسی به همراه مثال
 • فرم نرمال در تئوری بازی‌ها به همراه مثال
 • نحوه نمایش عایدی در فرم نرمال به همراه مثال
 • بررسی مفهوم غلبه در بازی به همراه مثال
 • تعادل نش در نظریه بازی‌ها به همراه مثال
 • تشریح بازی‌های مجموع صفر به همراه مثال
 • بررسی بازی‌های مربع واحد در حالت مجموع صفر و مجموع غیرصفر به همراه مثال
 • تشریح استراتژی‌های ترکیبی (آمیخته) در نظریه بازی‌ها به همراه مثال
 • نحوه حل ترسیمی بازی‌های ۲ در ۲ به همراه مثال
 • نحوه حل ترسیمی بازی‌های m در ۲ به همراه مثال
 • نحوه حل ترسیمی بازی‌های ۲ در n به همراه مثال
 • بررسی بازی‌های ۲ در ۲ به همراه مثال

 

 

جزوه پایان ترم در ۷۲ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه پایان‌ترم درس نظریه بازی‌ها:

 • حل بازی‌های مربعی (n در n ) به همراه مثال
 • بررسی و نحوه حل بازی‌های متقارن به همراه مثال
 • بررسی حل بازی‌های ( n در m) به همراه مثال
 • بررسی بازی‌های دونفره مجموع غیرصفر به همراه مثال
 • محاسبه نقطه تعادل نش در بازی‌های دونفره مجموع غیرصفر به همراه مثال
 • بررسی بهترین پاسخ در بازی‌های دونفره مجموع غیرصفر به همراه مثال
 • تبیین قضیه تساوی عایدی‌ها به همراه مثال
 • ارائه مدل برنامه‌ریزی غیرخطی برای بازی‌های دونفره غیر مجموع صفر (Lemke-Howson) به همراه مثال
 • تشریح نقطه تعادل وابسته به همراه مثال
 • نحوه بررسی وجود یا عدم وجود استراتژی وابسته در یک بازی
 • بررسی بازی‌های n نفره مجموع غیرصفر به همراه مثال
 • تشریح مدل‌های اقتصادی در نظریه بازی‌ها به همراه مثال:
  • مدل کورنو (Cournot Doupoly)
  • مدل برتراند (Bertrand)
  • مدل استکلبرگ (Stakelberg)
  • بررسی مسئله منع ورود
 • مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی غیرخطی و برنامه‌ریزی خطی دوسطحی
 • تشریح بازی‌های همکارانه به همراه مثال
 • بررسی ویژگی‌های بازی‌های همکارانه
 • بررسی روش‌های تقسیم عایدی بین بازیکنان ائتلاف:
  • روش Core
  • روش Shapley

 

 

دیدگاه خود را بنویسید