۰۶ خرداد

جزوه عارضه‌یابی سیستم‌های تولیدی و خدماتی

 

مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۱۰۵ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه درس عارضه‌یابی سیستم‌های تولیدی و خدماتی:

 • آشنایی با مفهوم بهره‌وری
   • تعریف بهره‌وری از نگاه صاحب‌نظران و دانشمندان
   • تعاریف لغوی و کاربردی بهره‌وری
   • عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بهره‌وری
 • بررسی شرایط کنونی کسب‌وکارها
 • آشنایی با مفهوم ناب
   • پیشینه ناب بودن
   • تولید ناب و انواع اتلاف
   • اهمیت ناب بودن
 • آشنایی با مفهوم ارزیابی
   • تعریف ارزیابی
   • ضرورت و اهمیت ارزیابی
   • ارزیابی ناب
   • تعریف عارضه‌یابی و رابطه آن با سیستم پشتیبان تصمیم
 • ارزیابی سریع کارخانه (Rapid Plant Assessment)
   • تعریف و تشریح معیارهای یازده‌گانه
   • تشریح نحوه امتیازدهی و نقاط قوت و ضعف روش
 • عارضه‌یابی داده محور
   • مقدمه‌ای بر داده‌کاوی و کشف دانش
   • فرآیند کشف دانش
   • متدولوژی رایج پیاده‌سازی پروژه‌های داده‌کاوی (CRISP-DM)
   • تقسیم‌بندی ویژگی‌های داده‌ها
   • مراحل پیش‌پردازش داده‌ها
   • الگوریتم K-Means در خوشه‌بندی به همراه مثال
   • الگوریتم GRI در قوانین تلازمی به همراه مثال
   • الگوریتم C5 در دسته‌بندی به همراه مثال
 • عارضه‌یابی در حوزه ایمنی سیستم
   • مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک
   • تعریف ریسک و شرایط خطاخیز
   • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی ریسک
   • تعاریف و مفاهیم اولیه ایمنی
   • فرآیند مدیریت ریسک و اهداف آن
   • روش‌های شناسایی و برآورد ریسک
   • متدولوژی مدیریت ریسک
   • تعریف ماتریس ریسک
   • انواع استراتژی‌های پاسخ به ریسک
 • عارضه‌یابی در حوزه ارگونومی
   • مقدمه‌ای بر مهندسی فاکتورهای انسانی
   • مقدمه‌ای بر آنتروپومتری
   • تشریح برخی از روش‌های ارزیابی پوسچرهای کاری (QEC , OWAS , NIOSH Equation)
   • متدولوژی پیشنهادی جهت عارضه‌یابی پوسچرهای کاری
 • عارضه‌یابی مبتنی بر ارزیابی عملکرد (۱)
   • معرفی و تشریح کارت امتیازی متوازن (BSC)
   • بررسی مفهوم توازن در کارت امتیازی متوازن
   • بررسی ایرادات وارد بر نسل اول کارت امتیازی متوازن
   • تشریح نسل دوم کارت امتیازی متوازن
   • بررسی ارتباطات علی و معلولی بین سنجه‌ها در BSC
 • عارضه‌یابی مبتنی بر ارزیابی عملکرد (۲)
   • معرفی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
   • تشریح چهار روش تحلیل نسبت در اندازه‌گیری کارایی
   • تعریف کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی به همراه مثال
   • بررسی استفاده از نسبت در اندازه‌گیری کارایی و تعیین مرز کارا به همراه سه مثال
   • تشریح مفهوم بازگشت به مقیاس (RTS)
   • تعریف واحد مرجع و نحوه محاسبه واحد مجازی به همراه مثال
   • تشریح مدل CCR در DEA به همراه مثال
 • عارضه‌یابی در نگهداری و تعمیرات (نت)
   • مقدمه‌ای بر انواع متدولوژی‌های نت
   • محاسبه قابلیت اطمینان در حالت‌های موازی، سری و ترکیبی به همراه چهار مثال
   • محاسبه احتمال بقای تجهیز به همراه دو مثال
   • تشریح نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
   • بررسی سیاست‌های مدیریت خرابی در RCM
   • تشریح فرآیند اجرای RCM
   • نحوه شناسایی و تعریف انواع خرابی در RCM
   • ارائه نکاتی جهت نحوه ارزیابی اثرات و پیامدهای خرابی
 • عارضه‌یابی در زنجیره تامین
   • مقدمه‌ای بر زنجیره تامین و اجزای آن
   •  تعریف لجستیک و زنجیره تامین
   • معرفی مدل فرآیندی SCOR
   • تشریح فرآیندهای اصلی مدل SCOR
   • تشریح سطوح مختلف مدل SCOR
   • بیان ویژگی‌های اصلی مدل SCOR به همراه شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد آن‌ها

 

 

دیدگاه خود را بنویسید