۰۶ خرداد

جزوه فرآیندهای احتمالی

 

مدرس جزوه: دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

فهرست مطالب جزوه درس فرآیندهای احتمالی:

 • مروری بر احتمالات شامل احتمال شرطی، امید ریاضی و قضایای حدی به همراه مثال
 • توابع زاینده و پیچیدگی به همراه روابط آن ها و مثال
 • توزیع‌های نمایی و پواسون به همراه مثال
 • فرآیند پواسون همگن و ناهمگن به همراه مثال
 • فرآیند پواسون مرکب به همراه مثال
 • وقایع تکرار شونده به همراه مثال
 • مدل گام‌های تصادفی به همراه مثال
 • زنجیره‌های مارکوف گسسته، ماتریس گذار، معادلات چپمن-کولموگروف، طبقه‌بندی وضعیت‌ها و احتمالات حدی به همراه مثال
 • ارتباط بین زنجیره‌های مارکوف گسسته با وقایع تکرار شونده به همراه مثال ورشکستگی قمارباز
 • فرآیندهای شاخه‌ای (شاخه گسسته) به همراه مثال
 • انواع مدل‌های نمایی در تئوری صف به همراه چندین مثال
 • زنجیره‌های مارکوف زمان پیوسته به همراه مثال
 • تئوری تجدید و کاربردهای آن به همراه مثال
 • حل چند نمونه سوال امتحانی

 

برای دریافت این جزوه کلیک کنید.

دیدگاه خود را بنویسید