۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی پویا

 

مدرس بخش میان‌ترم جزوه: دکتر سید جعفر سجادی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

جزوه میان ترم در ۶۵ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه میان‌ترم درس برنامه‌ریزی پویا:

 • مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی پویا و تعریف مفاهیم اساسی
 • حل چندین مثال از برنامه‌ریزی پویا قطعی:
   • مسئله منزلگاه
   • مسئله ترتیب ساختن ساختمان‌ها
   • مسئله سرمایه‌گذاری
   • مسئله کوله‌پشتی و حالت کلی آن
   • مسئله هواپیماهای مسافربری
   • مسئله برنامه‌ریزی تولید قایق
   • مسئله انبار
   • مسئله تخصیص یک منبع
   • مسئله برنامه‌ریزی برای تعمیر
   • مسئله پرورش ماهی
 • تقلیل ابعاد در مسائل برنامه‌ریزی پویا:
   • روش ضریب لاگرانژ به همراه دو مثال
   • روش تقریب متوالی به همراه یک مثال
 • قابلیت اطمینان:
   • تعریف قابلیت اطمینان و افزونگی
   • محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری، موازی و سری-موازی
   • تشریح قدم‌های الگوریتم ابتکاری حل مسائل افزونگی به همراه مثال
 • تشریح حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی اعداد صحیح به کمک برنامه‌ریزی پویا به همراه دو مثال
 • تشریح حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی پیوسته به کمک برنامه‌ریزی پویا به همراه چهار مثال
 • برنامه‌ریزی پویای احتمالی:
   • تشریح روابط و مفاهیم
   • حل سه مثال
 • زنجیره‌های مارکوف:
   • ارائه تعاریف و مفاهیم اولیه به همراه دو مثال
   • تشریح دسته‌بندی وضعیت‌ها به همراه یک مثال
   • تبیین احتمالات حدی به همراه یک مثال
   • توضیح روش رویه به رویه پایدار به همراه یک مثال
   • اشاره به مدل برنامه‌ریزی خطی در روش رویه به رویه پایدار

 

 

مدرس بخش پایان‌ترم جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

جزوه پایان ترم در ۷۶ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه پایان‌ترم درس برنامه‌ریزی پویا:

 • مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی پویا و اصل بهینگی بلمن
 • تشریح نمادگذاری ریاضی در برنامه‌ریزی پویا
 • اهم ویژگی‌ها و محدودیت‌های برنامه‌ریزی پویا
 • تبیین روش حل پس‌روی (Backward) به همراه دو مثال
 • تبیین روش حل وضعیت معکوس (State Inversion) به همراه دو مثال
 • تبیین روش حل پیش‌روی (Forward) به همراه سه مثال
 • تشریح مسائل بسته شکل (Closed Form) به همراه هفت مثال
 • بررسی تقلیل ابعاد در مسائل برنامه‌ریزی پویا با بیش از یک متغیر وضعیت:
  • روش ضریب لاگرانژ به همراه مثال
  • روش تقریب متوالی به همراه مثال
 • حل مسائل برنامه‌ریزی پویا با بیش از دو متغیر وضعیت و بدون تقلیل ابعاد
 • تشریح مسائل برنامه‌ریزی پویا با افق نامحدود و بررسی روش تقریب فضای خط مشی به همراه مثال
 • برنامه‌ریزی پویا غیرسری (Non-Serial DP) واگرا و همگرا به همراه چهار مثال
 • برنامه‌ریزی پویای پیوسته به همراه سه مثال
 • کاربرد برنامه‌ریزی پویا غیر سری در حل مسائل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح (ILP)

 

دیدگاه خود را بنویسید