۰۸ اسفند

جزوه برنامه‌ریزی غیرقطعی

مدرس جزوه: دکتر میرسامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در دو بخش با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. بخش اول شامل مقدمات و برنامه‌ریزی تصادفی است و بخش دوم شامل برنامه‌ریزی استوار و برنامه‌ریزی فازی است.

فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی غیرقطعی- بخش اول شامل مقدمات و برنامه‌ریزی تصادفی در ۸۷ صفحه:

 • بخش مقدمات
  • معرفی ابتدایی درس و مقدمه‌ای بر کلیات مباحث درس
  • مقدمه‌ای بر عدم قطعیت، ریسک و استواری
  • نقد بهینه‌سازی در حالت قطعیت و تأثیر عدم قطعیت پارامترها در آن با یک مثال شبکه زنجیره تأمین
  • مفهوم عدم قطعیت و ریسک و تفاوت‌های آن‌ها
  • نحوه محاسبه ریسک در ادبیات
  • دسته‌بندی انواع عدم قطعیت از دیدگاه‌های مختلف
  • مقدمه‌ای بر رویکردهای مقابله با عدم قطعیت و بحران
  • طیف انواع عدم قطعیت و نحوه برخورد با آن
  • بررسی شرایط استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی با توزیع احتمالی پیوسته
  • عدم قطعیت و اصل امتناع اجتماع نقیضین
  • تاریخچه بهینه‌سازی استوار
  • منطق استواری و تعریف علمی استواری
  • دسته‌بندی رویکردهای بهینه‌سازی استوار و مدلسازی مسائل آن
 • بخش برنامه‌ریزی تصادفی
  • مروری بر انواع روش‌های برنامه‌ریزی تصادفی
  • روش برنامه‌ریزی محدودشده شانسی (CCP)
  • حل مسئله CCP در حالت توزیع نرمال
  • برنامه‌ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو به همراه مثال
  • برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای به همراه مثال و نحوه کدنویسی در نرم افزاز CPLEX
  • ارائه یازده مدل برای برنامه‌ریزی استوار تصادفی سناریومحور به همراه مثال
  • برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای به همراه مثال
   • روش تفکیک متغیرها به همراه مثال
   • روش مدل فشرده به همراه مثال

 

فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی غیرقطعی- بخش دوم شامل برنامه‌ریزی استوار و برنامه‌ریزی فازی در ۱۰۴ صفحه:

 • بخش برنامه‌ریزی استوار
  • بهینه‌سازی استوار مبتنی بر مجموعه‌های عدم قطعیت محدب
   • مفهوم همزاد استوار
   • حالت عدم قطعیت Box به همراه مثال
   • مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی محدب و برنامه‌ریزی مخروطی و نوشتن دوگان و بیان مخروطی مجموعه‌های محدب و استراتژی اثبات همزاد استوار
   • حالت عدم قطعیت Ellipsoidal به همراه مثال
   • حالت عدم قطعیت Polyhedral به همراه مثال
   • حالت عدم قطعیت ترکیبی Box+Ellipsoidal به همراه مثال
   • حالت عدم قطعیت Box+Polyhedral به همراه مثال و رویکرد برتسیماس در این زمینه
   • اعتبارسنجی مدل‌های برنامه‌ریزی عدم قطعیت استوار
   • برنامه‌ریزی استوار خفیف
   • بودجه‌های عدم قطعیت در حالات غیرسطری
 • بخش برنامه‌ریزی فازی
  • مقدمات منطق فازی
  • مجموعه فازی در مقابل مجموعه قطعی
  • برخی تعاریف پایه‌ای در منطق فازی
  • مجموعه فازی محدب
  • اعداد فازی
  • توریع امکان و اندازه امکان
  • اندازه ضرورت یا اندازه لزوم
  • برنامه‌ریزی ریاضی فازی
  • برنامه‌ریزی منعطف و روش Verdegay
  • برنامه‌ریزی امکانی و برنامه‌ریزی فازی با محدودیت شانسی (FCCP)
  • ارائه چهار مدل برای برنامه‌ریزی امکانی استوار به همراه مثال
  • برنامه‌ریزی استوار منعطف به همراه مثال و حالت انعطاف در اهداف
  • نحوه برخورد با محدودیت‌های فازی در حالت مساوی

دیدگاه خود را بنویسید