۰۶ خرداد

جزوه اصول بازاریابی

  مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۹ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است و فهرست مطالب آن به شرح ذیل است: ارائه بهترین تعریف از بازار عوامل موثر بر جو یا محیط بازار ارائه دو تعریف از بازاریابی عوامل […]